MAXIMAL®

кречно-цементен внатрешен машински малтер

MAXIMAL е готов кречноцементен малтер, наменет за машинско и рачно малтерисување на сите носивно способни внатрешни ѕидни површини. Може да се користи кај сите видови на ѕидови од цигла, тула, гасбетонски елементи, бетон и природен камен.