MAXIMAL® Špric

material me bazë çimentoje

MAXIMAL Shpric është mjet lidhës, përaktësisht urë lidhëse, i dedikur për vënie me makinë ose me dorë. Përdoret tek të gjitha nënshtresat që suvatohen. Përdorimi i tij rekomandohet veçanërisht te nënshtresat me thithshmëri të lartë, të lëmuara dhe kritike (nënshtresat nga betoni, tullat, elementet e gazbetonit, muret me material të përzier dhe te muret me gurë natyral). Me përdorimin e MAXIMAL shpric-it sigurohet ngjitja e mirë e llaçit, unifikohet thithshmëria e nënshtresës dhe krijohet një sipërfaqe e ashpër.